1. Bevezetés

Az ESZO Szerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2451 Ercsi, Öreghegyi út 2867 hrsz., cg.: 07-09-023538, továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az adatkezelése során a partnerei és munkavállalói érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság gyakorlatának megfelelően járjon el.

Az ESZO Szerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az ESZO Szerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének adatkezelései
:

 • a szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek
 • jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek
 • a jogos érdekein vagy
 • az érintett hozzájárulásán alapulnak.

Adatkezelő felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a részére továbbított adatok tekintetében az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése vagy az adatkezelés jogalapjának igazolása.

2. Ügyfél adatkezelések

Az adatkezelő cső-, acélszerkezet- és gépszerelési szolgáltatást nyújt a vegyi -és olajipar valamint az energetikai ágazatban szereplő partnerei részére.

Az adatkezelés célja

 1. az ügyfelekkel kötött szerződések teljesítésével kapcsolatos számlák elkészítése és kiküldése
 2. valamint az ügyfelek, leendő ügyfelek törvényes képviselőivel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

a 2.1. esetben: szerződés teljesítése, a 2.2. esetben: az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bekezdés b. és f. pontjai)

Kezelt adatok köre

név, e-mail cím, egyéni vállalkozó ügyfelek lakcíme

Az adatok törlésének határideje

a szerződés megszűnését követő 30 nap, illetve a szerződésből eredő polgári jogi igény elévülése.

Adattovábbítás

nem történik.

3. Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt, levelet a küldő nevével, e-mail címével egyéb adatával együtt az adatkezelés jogalapjának megszűnését követő 30 nap belül elteltével töröl.

Tájékoztatjuk Partnereinket, hogy a bíróság, ügyészség, NAV, NAIH, MNB, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az adatkezelőt. Az ESZO Szerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság az említett hatóságok részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljához feltétlenül szükséges.

4. A személyes adatok tárolásának módja

ESZO Szerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság számítástechnikai rendszerei és más személyes adatot tartalmazó iratai a 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. VII. telep, 5. épületben találhatóak meg.

Adatkezelő védi a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából adódó hozzáférhetetlenné válás ellen, biztosítja a személyes adatok sértetlenségét továbbá azt, hogy a személyes adathoz csak az férjen hozzá, aki erre jogosult.

Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata védett a számítógépes csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz, árvíz, számítógépes vírusok, számítógépes betörések és támadások ellen.

5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Név: ESZO Szerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 2451 Ercsi, Öreghegyi út 2867 hrsz.
 • Cégjegyzékszám: 07-09-023538
 • Adószám: 13807443-2-07
 • Telefonszám: +36-70/339-0087; +36-70/373-7227
 • E-mail: info@eszokft.hu

6. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, korlátozását, visszavonását.

Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden információt és tájékoztatást tömören, átláthatóan, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja. A tájékoztatáshoz való jog írásban gyakorolható. Az érintett részére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: személyes adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akikel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatforrásokra vonatkozó információ.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előteljesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve más tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Amennyiben az ESZO Szerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelésével kapcsolatosan problémája van, forduljon Fricskáné Góg Ritához: fricskanegogr@eszokft.hu.

Az érintett jogának megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hivatalánál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 0613911400
 • Fax: 0613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http: //www.naih.hu