Adatkezelési tájékoztató visszaélés-bejelentéssel kapcsolatban

A bejelentéssel összefüggésben kezelt adatokat a bejelentő-védelmi ügyvéd kezeli.

Adatkezelés célja: a bejelentés-védelmi rendszer működtetése, bejelentések fogadása, kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, valamint a Bejelentésekről szóló törvény 18. § (1) bekezdése

Érintettek: a bejelentést tevő személyek

Kezelt adatok köre:  a bejelentést tevő által a Bejelentésben megadott adatok (név, lakcím), így különösen: személyazonosításhoz szükséges adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok(telefonszám/email cím), a Bejelentésben megadott, a Bejelentőre, a bejelentéssel érintett személyre vonatkozó vagy vele kapcsolatba hozható egyéb olyan tények, körülmények, amelyek a bejelentés kivizsgálása szempontjából lényegesek.

Adatok tárolásának időtartama: A bejelentővédelmi ügyvéd visszaélésbejelentéssel, és  a bejelentés alapján folytatott vizsgálattal, továbbá a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított öt évig őrzi meg, azt követően törli.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-22. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását vagy törlését, hozzájárulás visszavonását, illetve tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

A Bejelentő-védelmi ügyvéd az általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (3) bekezdésével összhangban, az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a beérkezett kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül a Bejelentővédelmi-ügyvédtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Bejelentő-védelmi ügyvéd: milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, illetve mennyi ideig kezeli, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai; alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, és ha igen, jogosult megismerni annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően az általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (5) bekezdésével összhangban, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a Bejelentő-védelmi ügyvéd keresztül írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát.

Adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az érintett személy kérheti, a személyes adatai kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben vitatja a személyes adatai pontosságát, vagy az adatkezelést jogellenesnek véli, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Adathordozhatóság

Jogosult arra, hogy a tárolt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett írásban kérheti a személyes adatai törlését.

Ebben az esetben az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törli a Bejelentő-védelmi ügyvéd, ha – többek között – az alábbi indok a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Jogorvoslathoz való jog

Jogsértés esetén panaszt tehet a:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

  • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11;
  • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.;
  • Telefon: +36-1-391-1400;
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.